video location

दमक झापा कलेजबाट धरानको -2.wmv

यात्रा on 23 May 11
0
2 , 11 1,174 views
MEDIA --------blogged--------http://www.travelblog.tv/?s=%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A4%95+%E0%A4%9D%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%BE+%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%9C%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F+%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8B+-2.wmv
////IP address= 173.245.56.94
Say

PLACETAG :दमक END
--tagदमक--